Dominee 2.1

Hoe het verder ging na het manifest, verslag van een bijeenkomst.

In juli begon Dominee 2.0 met een sneltreinvaart. Veel media-aandacht, veel reactie’s uit de landelijke kerk, de plaatselijke gemeentes en uit de opleidingen. Er kwam veel op ons af, positieve reacties, ervaringen uit de praktijk en kritische vragen.

In de maand die daarop volgde keerde de rust terug en konden de opstellers van het manifest nadenken over de langere termijn. Want nu het momentum er is, is het zaak daar ook iets mee in beweging te zetten. Met dat doel werden sympathisanten van Dominee 2.0 uitgenodigd voor een algemeen overleg over de toekomst van Dominee 2.0. Dit overleg vond plaats op vrijdag 7 september in Ki Tov te Utrecht.

Voorafgaand aan  het overleg was er een middaggebed in de kapel van Ki Tov. Hierbij werden de hoop en de vragen van ons ook aan God voorgelegd.  Het was bijzonder om zo het overleg te beginnen.
Na het gebed begon de vergadering met eerst een korte uiteenzetting van Bettelies en Robert over de ervaringen van de afgelopen maanden. Hierna stelden de andere aanwezigen zich voor en begon het overleg.

Voorstelrondje van de aanwezigen.

Aanwezig zijn hier enkele PThU-studenten; proponenten en predikanten. De motivaties verschilden: er waren mensen die blij waren dat er een eind kwam aan de gezapigheid, zij die van het momentum van Dominee 2.0 graag gebruik zouden maken om veranderingen teweeg te brengen, mensen die het lokaal wel zagen zitten maar landelijk nog wat hindernissen zagen, en ook mensen die het als een teken zagen van de generatie na het postmodernisme.

Concreet worden

Het is duidelijk dat het manifest wat teweeg heeft gebracht. We hebben gesproken over de vaagheid die in de kerken soms het hoogste woord voert, over de zoektocht die centraal staat met angst om daadwerkelijk te vinden. En over de moeite die het kost om gemeentes anders in te richten, en om nieuwe leden die via missionaire activiteiten binnen waren gekomen te binden aan een reguliere gemeenschap. En ook de manier waarop jonge predikanten hun weg in de kerk niet kunnen vinden was een onderwerp van gesprek.

Waar dominee 2.0 nou precies voor staat was de volgende vraag. Was het alleen een roep om aandacht, of willen we als schrijvers en sympathisanten ook iets positiefs bijdragen aan onze kerk? Met alles wat het manifest heeft losgemaakt, komt voor ons ook verantwoordelijkheid mee om er iets goeds mee te doen, maar hoe pakken we dat aan?

Toen begon het concreet te worden, en dat was lastig omdat God die zo moeilijk in woorden te vatten is daar een grote rol in speelt. Uiteindelijk kwam het tot de voorlopige conclusie dat het om onze eigen ervaring met het grote verlangen naar God gaat. Dat is niet echt concreet  maar dat wordt het wel als je het aan je buurman kan vertellen. We merken dat ook wij veel schroom en verlegenheid voelen bij het concrete spreken over God. Maar we willen wel! De verlegenheid voorbij!

De organisatorische neerslag

Toen het grondidee eenmaal lag, was duidelijk dat er het een en ander op touw gezet moest worden. Na lang wikken en weken en de verschillende aandachtsgebieden van het manifest besproken te hebben werd besloten om vier werkgroepen (ja, inderdaad, toch in een structuur. Maar willen we overeind blijven, dan hebben we iets van een georganiseerde vorm wel nodig) in te stellen die zich bezig zullen houden met:

1. Synode
2. Gemeente
3. Experimenten
4. Opleiding

De synodewerkgroep zal uitzoeken hoe wij suggesties kunnen doen aan de algemene synode over het juniorpredikantschap. De gemeentewerkgroep werkt onze ideeën uit naar de concrete context van een reguliere gemeente. De experimentwerkgroep richt haar aandacht op missionaire experimenten. En de opleidingswerkgroep bemoeit zich met de huidige predikantsopleidingen en gaat zelf aan de slag met zaken die we willen leren en waarvoor we niet kunnen en willen wachten op nascholing.

Dit alles zou natuurlijk klinken als een schelle cymbaal als het niet op een zekere basis terug kan vallen. Die basis wordt gelegd door:

5. Bezinning.

De laatstgenoemde werkgroep zal zich bezighouden met hoe we dat concrete spreken over God nou voor ons zien. Hoe we de verlegenheid voorbij komen. Wie weet door het ontwikkelen van een eigen kleine theologie. Of door een bezinningsweek te organiseren.

De hand- en spandiensten voor de facebookgroep en het weblog werden ook helder gemaakt en toen alles helder was werden de taken verdeeld. Hierbij was direct duidelijk dat de mensen die nu hier aanwezig waren de werkgroepen op zouden zetten, maar gezien het grote aandeel Utrechters zullen de werkgroepen daarna zoeken naar input  onder de afgestudeerden van Kampen, Leiden, Utrecht en de studenten van Groningen en Amsterdam. In november, voor de vergadering van de algemene synode van de PKN, komt Dominee 2.0 weer bij elkaar

En nu…?

We hebben dit weblog. Dit zal de spreekbuis blijven voor wat er zich binnen onze gelederen*  afspeelt. Maar we willen ook alle sympathisanten op dit blog de mogelijkheid geven zich uit te spreken. Over de kerk, over het ambt, over preken ;). Over je worstelingen, je vertrouwen, je motivatie, je geloof. Als groep kan je over zulke dingen maar tot op bepaalde hoogte iets zeggen. Daarom vragen we individuen zich uit te spreken. Hoe je je ambt ook opvat, laat het authentiek zijn. Denken wij. Dus hebben we behoefte aan persoonlijke verhalen! Mail ze naar dominee2punt0@gmail.com. Alvast bedankt!

Oh, en nu we het daar toch over hebben: we willen jullie allen bedanken. Zoveel lezers. Zoveel reacties. Zoveel harten onder de riem. Zoveel vragen die verder uitdagen. Zoveel beloofde ruimte. Hartverwarmend. Bedankt!

* N.B.: dat zijn  beslist geen gesloten gelederen! Er zijn 2 schrijvers van het manifest, en daarbij een hoop ondertekenaars en sympathisanten. Studenten theologie, proponenten, predikanten en kerkelijk werkers: iedereen is welkom. Ben je niet op de hoogte en wil je dat wel zijn? Mail naar dominee2punt0@gmail.com)

Advertenties

5 reacties

 1. Persoonlijk heb ik de naieve veronderstelling dat anno 2012 een PKN-kerklid mag verwachten dat
  de bijbel de maatstaf is van een PKN-predikant.

  Afgelopen week heb ik het studie-aanbod van de permanente educatie van de PKN doorgenomen.
  Zowel het post-academisch onderwijs voor predikanten 5 jaar.
  Hier hebt u de oorzaak van de problemen binnen de PKN.

  De volgende opleidingen worden aangeboden:
  http://www.pthu.nl/PAO/Overzicht-cursusaanbod-20122013.doc/
  http://www.pthu.nl/PAO/Overzicht%20cursusaanbod%20van%20derden.docx/
  https://uren.pkn.nl//binder/temp/wp-wvbnsqoalkjabhfw/dxjlcdwtcfipbncc/Overzicht%20open%20erkend%20aanbod%202012.pdf

  Dit aanbod inclusief businessspiritualiteit en coaching is onacceptabel voor universitair opgeleide predikanten
  uit wiens mond het Evangelie wordt verwacht.

  U behoort terug te keren naar de Schrift en dat doet u niet.

  Het is werkelijk aanstootgevend dat uw (ervaren) predikanten door psychologen en coaches onderwezen worden.
  Als uw (ervaren) predikanten al onderwezen moeten worden door de wereld, wat kan dan verwacht worden
  van theologiestudenten die deze (ervaren) predikanten als hun voorbeelden zien ?

  Ook is het aanstootgevend dat uw (ervaren) predikanten in de permanente educatie meerdere cursussen
  inclusief 8- en 30 dagen retraite hebben in een RK-setting gebaseerd op de geestelijke oefeningen van
  Loyola. Voor protestanten die hetzelfde getuigenis van de Reformatie tegen Rome hebben, is dat hetzelfde
  als dat zogenaamde vrienden honderden jaren na de reformatie de wijsheid van hun beulen tot hun wijsheid
  maken. En wee degene die dat zegt……

  1. @Dennis:
   ‘U behoort terug te keren naar de Schrift en dat doet u niet.’

   Welke concrete actie hoort daarbij?

 2. Dennis Grutzmacher · · Beantwoorden

  Om een goed antwoord te kunnen geven, heb ik vanmiddag alle artikelen met reacties op dominee2.0 doorgelezen.

  Als een mogelijke reactie van de velen de volgende:
  Als buitenkerkelijk christen constateer ik na het leeswerk op deze site en na jaren van persoonlijk onderzoek
  3 verschillende denkwerelden die betrekking hebben op heel deze discussie zoals gevoerd op deze site.

  1. de orthodox protestantse denkwereld
  waarin de bijbel centraal staat, verwoord o.a. in protestantse belijdenisgeschriften en
  preken van Spurgeon, Bunyan en Matthew Henry.

  2. de theologische academische denkwereld van dominee 2.0
  hierin zijn zowel de bijbel als het christengetuigenis der eeuwen geminimaliseerd
  en vervangen door persoonlijke meningen en visies die veelal een zeer oppervlakkige
  onderbouwing kennen met hier en daar wat minimale flarden die wel bijbels klinken.

  3. de orthodox rooms-katholieke denkwereld
  hierin weten betrokken precies welke betekenis de eucharistie, mariaverering, relikwieen,
  de biecht, het pausdom e.a. volgens de RK-bijbeluitleg hebben.
  De RK heeft anno 2012 een duidelijke catechismus waarin zijn haar leringen verwoord.

  In de artikelen en reacties tot nu toe op dominee 2.0 lees ik continu meningen, onwetendheid en vooroordelen
  die het protestantse getuigenis geheel tot nul maken. Persoonlijk zie ik in alledrie de denkwerelden
  eigen boeken, eigen sprekers, eigen gezaghebbende theologen e.a.. Het verbijsterd me dan ook
  menig theoloog en dominee van de PKN bij dominee 2.0 uitspraken te horen doen die voor mij blijk geven
  niet te weten waarover hij of zij praat, maximaal een eigen mening te ventileren die ik dan maar serieus
  moet nemen omdat een persoon met titel erachter schuilgaat.

  Voor uw duidelijkheid ik heb het hier over het protestantse getuigenis waarin de bijbel alleen centraal staat
  en zoals verwoord in belijdenisgeschriften als de 3FVE en de Westminster Standards. Dit sluit m.i. uit
  de zichzelf gereformeerd noemende kerken in NL van GB tot GerGem aangezien zij daarvan zeer zeer ver
  afgeweken zijn en net als u ook openminded zijn tov de derde denkwereld, namelijk de orthodox rooms-katholieke
  denkwereld, waartegen zowel zij als hun kerkvolk geen enkele tegenstand kunnen leveren indien ermee geconfronteerd.

  In een van de artikelen vond ik een uitspraak dat tegenwoordig het onderscheid tussen orthodox-vrijzinnig
  al moeilijk is voor menigeen in de kerk, laat staan het onderscheid tussen rooms-katholiek en protestant.

  Wat mij persoonlijk zeer opvalt, is dat ondanks deze onwetendheid onder het kerkvolk van dominee 2.0
  de leiders en seniorpredikanten (coaches juniorpredikanten ?) heel duidelijk in het publieke domein
  optrekken met de kerk van Rome en dat met veelal degenen die behoren tot het orthodox-katholieke
  gedachtengoed.
  Een aantal voorbeelden:
  – de scriba van de PKN heeft publiekelijk gezegd de ambitie te hebben in 2018 gezamenlijk eucharistie
  te willen vieren en een mogelijke fusie met de RK niet uit het oog te willen verliezen
  – de scriba van de PKN zal DV volgende week met bisschop de Korte op het Malieveld als broeders
  schuldbelijdenis doen bij wijkiezenvooreenheid
  – in het PAO, de PE van de PKN en het EW keren retraites terug in RK-kloosters (inclusief
  de geestelijke oefeningen van de Jezuiet Loyola)
  – een van de schrijvers van uw artikelen is tegelijkertijd PKN-predikent en journalist bij de RKK/KRO
  (behorende grotendeels bij het orthodox rooms-katholieke gedachtengoed)
  – Taize eind december zal haar jaarlijkse jongerenconferentie houden in de diocese van Rome
  met bezoek van de Paus. Dominee 2.0 houdt een bijeenkomst in een oecumenische gemeenschap
  in Utrecht geinspireerd op Taize.
  – in 2011 en 2012 heeft de PKN zich samen met de RK gepresenteerd op televisie en internet
  voor het oog en oor van meer dan 1 miljoen mensen zeggende dat NIET Christus maar Petrus
  de rots van de kerk in NL (en dus ook de PKN) is.

  Als academisch geschoolde theologen van dominee 2.0 constateer ik als kerkelijk buitenstaander
  dat u in de PKN openstaat voor de 3e denkwereld terwijl u middels uw redeneringen en totaal gebruik
  aan kennis van de originele bronnen de deur continu dichtsluit voor de 1e denkwereld.

  Het feit is nu dat iedereen in NL met een internetaansluiting GRATIS een bijbel kan downloaden,
  en gratis binnen een uur honderden pagina’s kan downloaden met daarin de protestantse belijdenisgeschriften,
  protestantse commentaren op geheel de bijbel (zoals Poole, Barnes, Calvijn, Henry, Gill, Westminster,
  Kantekeningen….) en daarin zelf kan gaan onderzoeken in zijn privekamer of de uitspraken gedaan
  door u als acadamisch geschoolde theologen die zich presenteren als protestantse dominees
  wel gebaseerd zijn op kennis of dat u in de 2e denkwereld bent opgevoed en na 6 jaar academische
  studie nog niet weet waar u over praat als het gaat over het protestantisme.

  De concrete actie die ik u voorstel is dan ook om uw 2e denkwereld achter te laten en terug te keren
  naar de bijbel en de originele bronnen van van de 1e denkwereld waarin al honderden jaren helder
  en duidelijk alle antwoorden staan op alle vragen die u vanuit uw 2e denkwereld niet kunt beantwoorden
  omdat ze buiten uw zicht zijn gehouden door uw academische studie.

  Het probleem is dan wel instantelijk hoe u als dominee 2.0 6 jaar academische studie in de 2e denkwereld
  kunt doen zonder daar een probleem mee te hebben binnen de kortste keren omdat ze zo botst met
  de 1e denkwereld. Iemand die zich prettig voelt bij het waterpoloen, kan zich daarna niet eens voordoen
  alsof hij anderen kan vertellen hoe voetbal in elkaar steekt. Doet hij of zij dat wel dan weet iedere
  voetballiefhebber instantelijk dat deze persoon persoonlijke meningen ventileert omdat hij denkt
  dat hij wel een studie voetbal heeft gedaan.

 3. Dennis Grutzmacher · · Beantwoorden

  kleine toevoeging.

  Als ik als simpele gelovige ergens een PKN-kerk binnenstap met mijn bijbeltje.
  Vanaf de kansel hoor ik dat we de Heere Jezus moeten navolgen, in Christus dienen te geloven,
  goede werken dienen te doen, de bijbel als onze maatstaf behoren te hebben en iedere
  zondag wordt een bijbeltekst voorzien van een lezing door de betreffende dominee.

  Dan kom ik thuis, bid tot God hierover in Jezus Naam, veronderstel dat de dominee en oudsten
  met mij ook die week dit serieus nemen en ben zo jarenlang kerklid terwijl ik een eenvoudige
  baan heb. Veronderstellende ook dat de dominee met zijn academische theologische opleiding
  inhoudelijk bijbels nog meer onderlegd is dan wat ik van hem hoor vanaf de kansel. In een reactie
  op dominee 2.0 las ik dat in homilitiek geleerd wordt om de preken op het niveau van Mavo 4.0.

  Als ik dan jarenlang aanloop tegen mijn zonden en falen, daarover treur, mijn zonden belijd
  voor God, vergeving vraag in Jezus’ Naam, mijn bijbel met Gods Hulp zo serieus mogelijk neem
  en van mijn dominee geestelijke adviezen te horen krijg veronderstellende dat hij zijn bijbel
  kent en net zo serieus neemt als mij………

  Als ik er dan erachterkom na al die jaren dat die academische theologische wereld waar ik zo
  tegenop heb gekeken en waarvanuit ook de titel is gekomen die mij heeft doen veronderstellen
  dat mijn dominee mij geestelijk bijbels goed voedsel kon geven, dat die wereld de wereld
  van dominee 2.0 is waar alles anno 2012 opnieuw uitgevonden moet worden en persoonlijke
  meningen zonder de bijbel continu worden geventileerd waarin mijn dominee zich al die jaren
  heeft bewogen, dan kan het wel eens zijn dat een simpele gelovige als mij zich behoorlijk
  bedrogen voelt en de kerk instantelijk verlaat omdat hij thuis beter materiaal heeft (bijvoorbeeld
  gratis preken van C.H. Spurgeon).

 4. En dominee 2.0 ligt nu te verstoffen in een la?

  Of is hij al naar het kerkhof overgebracht?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: